สถิติ
เปิดเมื่อ8/07/2011
อัพเดท31/12/2013
ผู้เข้าชม431777
แสดงหน้า563837
บทความ
บทความทั่วไป
แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
พัฒนาความรู้พื้นฐานต้นแบบภาษาไทยมืออาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เก็บตกจากกิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การขอรับการตรวจขั้นที่ 5
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การจัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน (การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
วุฒิทางลูกเสือ และยุวกาชาด
การศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมินวาระ 2 ปีปฐมวัย ระยะที่ 1
แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย หมวดประสาทรับรู้
แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย หมวดชีวิตประจำวัน
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กับหลักสูตรการสอนแบบมอนเทสซอรี
วาระั 2 ปี แห่งการศึกษาปฐมวัย
ยกคุณภาพการศึกษาอย่างไรก็ไม่ขึ้น
การสอนแบบมอนเทสซอรี
ชมรมนักการศึกษาปฐมวัยแห่งประเทศไทย
อนุบาลญี่ปุ่น
การสอนแบบมอนเทสซอรี หมวดชีวิตประจำวัน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมปฐมวัย
รายชื่อสมาชิกชมรม สมาชิกวารสาร
ผลการปฏิบัติที่ดี ศน.บุญชู อังสวัสดิ์
ยินดีต้อนรับสู่ชมรมนักการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์วิจัยการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อสังเกตจากการตรวจผลงานทางวิชาการ ของ ดร.บุญลือ ทองอยู่
สโมสรลูกเสือเมืองนารัง
ข้อบังคับสโมสรลูกเสือเมืองนารัง
ปฎิทิน
April 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

การจัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน (การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)

แบ่งปันให้เพื่อน อ่าน 21796 | ตอบ 14
การจัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนเป็นหน้าที่ของใคร ?
                              ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ  พ.ศ. 2509  ได้เขียนไว้  ดังต่อไปนี้
ข้อ  273  การเดินทางไกลและแรมคืน  ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ   นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน
                                การเดินทางไกลและแรมคืน  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน  อยู่ในระเบียบวินัย  รู้จักช่วยตัวเอง  รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม
                                ในระหว่างการเดินทางไกลและแรมคืน  ลูกเสือพึงเว้นการกระทำใดๆ  ที่เป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
                ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพึงวางแผนการนำลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนไว้ให้พรักพร้อมและเนิ่นๆ
                                สรุปได้ว่า  เป็นหน้าที่ของผู้กำกับต้องนำลูกเสือไปฝึก  อย่างน้อย 1 ครั้ง และต้อง
พักแรมอย่างน้อย 1 คืน  อาจจะจัดให้เรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม  เช่น  วิชาพิเศษต่างๆ  สิ่งที่ต้องคำนึงก็คือ  เราได้ดำเนินการอบรมและสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่จะได้รับเครื่องหมายนั้นๆจริงหรือไม่  ในปัจจุบันมีลูกเสือจำนวนไม่น้อยที่ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ  โดยไม่ทราบว่าเป็นเครื่องหมายวิชาอะไร  เมื่อถามว่าได้มาอย่างไร  ก็ตอบว่าไปเข้าค่ายแล้วครูก็มอบให้มาประดับ การที่จะนำลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืน  ควรวางแผนและจัดทำโครงการรองรับให้เหมาะสมด้วยนะครับ
ข้อ  274  การเดินทางไกลของลูกเสือ  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกเสือก่อน  ถ้าจะแรมคืนด้วย  นอกจากได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว  จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่สังกัด  และจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด  หรือผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ  แล้วแต่กรณี
                                ในปัจจุบันกลุ่มกองลูกเสือของโรงเรียน  ขึ้นตรงกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  การขออนุญาตนอกเหนือจากผู้ปกครองซึ่งโรงเรียนมักจะดำเนินการอยู่แล้ว  ก็ให้ขออนุญาตไปยังสำนักงานเขตพื้นที่  ก็จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ  คือ  หน่วยราชการที่สังกัด  และจากผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้น  มีหลายโรงเรียนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในระดับศูนย์เครือข่าย  ก็คิดจะขออนุญาตรวมๆกันโดยศูนย์เครือข่ายเลยทีเดียว  ซึ่งไม่สามารถกระทำได้นะครับ  เนื่องจากศูนย์เครือข่ายไม่ใช่หน่วยงานทางลูกเสือ  โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกโรงก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตเองนะครับ  จึงจะถูกต้อง
ข้อ  275  การเดินทางไกลและแรมคืน  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องระมัดระวังดูแลลูกเสืออย่างใกล้ชิด  เพื่อมิให้เกิดอันตรายแก่ลูกเสือขึ้นได้  ทั้งนี้ตั้งแต่ออกเดินทางจนกระทั่งกลับถึงที่ตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
                                จาก  ข้อ  275  ก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนนะครับ  หากท่านนำลูกเสือของท่านไปจ้างคนอื่นฝึก  ยิ่งมีการส่งมอบลูกเสือให้กับผู้ฝึกด้วยก็ยิ่งชัดเจน  ก็คือ  ท่านไม่ได้ดูแลลูกเสืออย่างใกล้ชิด  หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น  ท่านก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดี
ข้อ  276  เมื่อเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแล้ว  ได้ปฏิบัติไปอย่างไร  ได้ผลเป็นอย่างไร  ให้      ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับกองลูกเสือทำรายงานที่ได้กระทำไปโดยละเอียด  เสนอต่อผู้สั่งอนุญาต
                                นั่นก็คือ  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมท่านก็จะต้องรายงานต่อผู้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร  อย่างละเอียดนะครับ
ข้อ  277  การแรมคืนของลูกเสือสำรอง  นอกจากต้องปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ให้ปฏิบัติ
ในเรื่องต่อไปนี้ด้วย
                                (1)  มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือควบคุมอย่างน้อย 2 คน  ในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้กำกับลูกเสือสำรองที่มีประสบการณ์ในเรื่องการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือมาแล้วเป็นอย่างดีอีกด้วย
                                (2)  ต้องมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้ใหญ่อย่างน้อย  1 คน  ประจำลูกเสือสำรองทุก  6 คน
                                (3)  ในที่แรมคืนต้องมีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดสำหรับบริโภค  และมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในการทำครัว  ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ
                                (4)  ศาลาที่พักของลูกเสือต้องสะอาด  ถ้าไม่มีศาลาที่พักจะใช้เต็นท์ก็ได้  และต้องมีจำนวนเพียงพอ
                                (5)  ผู้สั่งอนุญาตให้นำลูกเสือไปแรมคืน  จะต้องไม่อนุญาตจนกว่าจะเป็นที่พอใจในเรื่องผู้ควบคุมลูกเสือ  สถานที่พักและการตระเตรียมต่างๆ
                              ถ้าหากท่านต้องการนำลูกเสือสำรองไปแรมคืน  ก็ต้องศึกษาข้อ  277 ให้ดีนะครับ
ข้อ  278  ในการเดินทางไกลและแรมคืน  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่ควรอนุญาตให้ลูกเสือลงเล่นน้ำ
ในแม่น้ำ  ลำคลอง  หรือสระ  เว้นแต่จะได้มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด
                                หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะอนุญาตให้ลูกเสือลงเล่นน้ำ  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
                                (1)  พิจารณาในเรื่องอายุ  สุขภาพ  ตลอดจนความสามารถในการว่ายน้ำของลูกเสือแต่ละคน
                                (2)  ตรวจสอบความตื้นลึกของน้ำ
                                ข้อ  278  ในการเดินทางไกลและแรมคืน  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่ควรอนุญาตให้ลูกเสือลงเล่นน้ำ  ในแม่น้ำ  ลำคลอง  หรือสระ  เว้นแต่จะได้มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด
                                หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะอนุญาตให้ลูกเสือลงเล่นน้ำ  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
                                (1)  พิจารณาในเรื่องอายุ  สุขภาพ  ตลอดจนความสามารถในการว่ายน้ำของลูกเสือแต่ละคน
                                (2)  ตรวจสอบความตื้นลึกของน้ำ
                                (3)  พิจารณาสภาพของลมฟ้าอากาศในขณะลงเล่นน้ำ
                                (4)  แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ย่อยๆ  ตามความสามารถสำหรับลงเล่นน้ำ  โดยให้แต่ละหมู่มีผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิด
                                (5)  ให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับดูแล  ซึ่งควรเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวิชาช่วยผู้ประสบภัยมาแล้ว  กับควรมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับช่วยคนจมน้ำไว้ให้พร้อม  สามารถที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที   
                                (6)  พิจารณาสภาพของลมฟ้าอากาศในขณะลงเล่นน้ำ
                               ถ้าท่านจะจัดให้มีกิจกรรมทางน้ำ  หรือจะทดสอบวิชาพิเศษที่จะต้องให้ลูกเสือลงน้ำ  ก็ขอให้ปฏิบัติตาม  ข้อ 278  (1) –(6)  อย่างเคร่งครัดนะครับ
                                มักจะมีคำกล่าวว่า  “ ครูสมัยนี้มีแต่ผู้หญิง  ผู้ชายก็แก่ๆแล้ว  ฝึกลูกเสือเองไม่ได้แล้วจึงต้องนำไปจ้างทหารหรือตำรวจฝึกให้ ”  หรือ  “ ถ้าครูฝึกลูกเสือเอง  ลูกเสือจะขาดระเบียบวินัย  ไม่เชื่อฟัง  แต่ถ้าให้ตำรวจหรือทหารฝึก  ลูกเสือจะมีระเบียบวินัย  เชื่อฟังมากกว่า ”
พี่  เพื่อน  น้อง  ที่รักและเคารพครับ  ผมมีข้อคิดเกี่ยวกับคำกล่าว 2 ประโยค  ดังนี้                                     
                               ในสมัยที่ผมเป็นครูผู้สอน  หรือเป็นครูใหญ่  ยังไม่มีทหารหรือตำรวจหน่วยไหนรับจ้างฝึก  เวลาจะเข้าค่ายลูกเสือ  ยุวกาชาด  ไม่ว่าจะเป็นระดับโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียน  ก็จะมีการประชุมวางแผน  เตรียมการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ  ยุวกาชาด  ครูเราก็ฝึกกันเอง  เด็กก็มีความสุข สนุกสนาน  เชื่อฟังดีนะครับ  และในปัจจุบัน  ก็ยังมีศูนย์เครือข่ายหลายแห่งร่วมกันจัดกิจกรรมเอง หรือโรงเรียนใหญ่ๆ  บางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมเอง  ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนนั้นก็เป็นผู้หญิง  ก็ยังสามารถจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี  โดยอาจจะเชิญวิทยากรนอกหน่วยงานมาช่วยเสริมบ้างก็ได้
                ผมเคยไปเป็นวิทยากรร่วมกับตำรวจทหารในการฝึกอบรมเยาวชน  เคยเห็นเด็กที่คุยกันในแถวแล้วถูก  หมัดฮุกสั้นที่ท้องจนตัวงอ  คนที่กระทำก็เดินยิ้มหน้าตาเฉยเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลย  เคยเห็นเด็กผู้ชายผมสั้นโดนจับจุก  ท่านคิดว่าเด็กอื่นๆเห็นไหมครับ  แล้วถ้าเห็นยังจะกล้าขัดใจครูฝึกไหมครับ  ลูกเสือ  ยุวกาชาด  เราต้องการให้เด็กมีวินัยที่เกิดขึ้นจากภายใน  เป็นวินัยเชิงบวกที่มีคุณค่า  ไม่ใช่วินัยที่เกิดจากการบังคับ  หรือทำร้ายร่างกายนะครับ
               ก็เลยเกิดคำถามถามลูกเสือที่ครูนำไปจ้างเขาฝึกว่า  “ ครูพาไปฝึกที่ ... สนุกไหม ”ลูกเสือก็จะตอบว่า  “ สนุกมากครับ ”  แล้วก็ถามต่ออีกว่า  “ ปีหน้าครูพาไปฝึกอีกเอาไหม ”  ลูกเสือก็ตอบว่า  “ ไม่เอาครับ ” 
               เชื่อเถอะครับพี่น้อง  ไม่มีใครจะฝึกลูกเสือได้ดีเท่ากับคนที่เป็นครูหรอกครับ  ใน ขณะที่ท่านฝึกเด็กเอง  ท่านก็จะได้ฝึกเด็กรุ่นน้อง  ครูรุ่นใหม่ไปด้วย  ปัจจุบันจะหาครูที่ทำกิจกรรมพัฒนาเด็ก  พัฒนาคน  หาได้ยากเต็มทน  ช่วยกันนะครับ  ให้สมกับที่อาชีพเราเป็นวิชาชีพชั้นสูง
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

ผู้น้อย
ในฐานะที่ท่าน เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องการฝึกอบรมลูกเสือ ทำไมจึงไม่แนะนำหน่วยงานที่เปิดค่ายฝึกอบรม และให้แนวทางการปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ละครับท่าน หรือเมื่อท่านจะเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กับกับลูกเสือ ท่านก็มีหนังสือเชิญชวนให้หน่วยงานที่ท่านคิดว่าทำการอบรมลูกเสือแบบไม่ถูกต้องมาให้ความรู้ จะดีกว่าไหม  เพื่อกิจการของลูกเสือจะได้โตขึ้น ดีไหมครับ  
 
ผู้น้อย [125.27.249.xxx] เมื่อ 30/10/2011 08:01
2
อ้างอิง

สาว
 ทำไมข้อมูลน้อยจังอยากให้หาข้อมูลมาใส่ไว้เยอะเพื่อสะดวกในการค้นหาแก่นักเรียน/นักศึกษา
 
สาว [119.31.29.xxx] เมื่อ 15/12/2011 17:52
2
อ้างอิง

สาว
 ทำไมข้อมูลน้อยจังอยากให้หาข้อมูลมาใส่ไว้เยอะเพื่อสะดวกในการค้นหาแก่นักเรียน/นักศึกษา
 
สาว [119.31.29.xxx] เมื่อ 15/12/2011 17:52
3
อ้างอิง

สาว
 ทำไมข้อมูลน้อยจังอยากให้หาข้อมูลมาใส่ไว้เยอะเพื่อสะดวกในการค้นหาแก่นักเรียน/นักศึกษา
 
สาว [119.31.29.xxx] เมื่อ 15/12/2011 17:52
4
อ้างอิง

ยุ้ย จีรนันท์ มากมี
น่าจะดีกว่านี้เพราะว่ามันโหดเกินไปสำหรับเด็กป.6นะคะ น้องสาวของฉันก็ไปมาแล้วน่ะค่ะ
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://pk1supervisor.org/article/topic-3127.html
ยุ้ย จีรนันท์ มากมี [110.49.249.xxx] เมื่อ 7/01/2012 12:20
5
อ้างอิง

มาริสา มีดี
ดีมาก 
 
มาริสา มีดี [182.93.185.xxx] เมื่อ 10/01/2012 17:37
6
อ้างอิง

มาริสา มีดี

โคตรดีเลย

 
มาริสา มีดี [182.93.185.xxx] เมื่อ 10/01/2012 17:39
7
อ้างอิง

555

ดีมากyes

 
555 [125.24.227.xxx] เมื่อ 28/01/2012 15:08
8
อ้างอิง

ครูนุต
 อยากได้กำหนดการ พิธีการ รายละเอียดกิจกรรมการเข้าค่ายมากกว่านี้จังเลยค่ะ 
 
ครูนุต [203.172.199.xxx] เมื่อ 30/01/2012 10:21
9
อ้างอิง

2000
                
 
2000 [124.121.38.xxx] เมื่อ 15/03/2012 19:29
12
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :